Reklamačné podmienky

Oddelovač - Oleamo

Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom vyhotovení. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
  5. tovar nemá právne vady.

V prípade, ak by predmetom kúpnej zmluvy bol použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho predchádzajúcim používaním alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci taktiež nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

Ak nemá tovar dohodnuté alebo deklarované vlastnosti, resp. ak má tovar pri prevzatí kupujúcim vady, má kupujúci právo na:

  1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
  2. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  3. výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak tovar predávaná za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Zákazník je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (aj e-mailovou) formou či oznámením zistenej závady tovaru na adresu sídla predávajúceho.

Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom vždy písomne, so stručným popisom závady a číslom dodacieho listu či faktúry, s ktorým bol tovar zakúpený.

K reklamácii je možné prijať tovar v originálnom obale. Tovar zaslaný k reklamácii poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@olivaverde.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.